Vai a sottomenu e altri contenuti

Novas biddobranesas

Novas biddobranesas: s'Amministratzioni comunali prus acanta de is citadinus. In sardu!

Est cun praxeri mannu chi incingiaus su primu nùmeru de Novas biddobranesas, sa newsletter periòdica de informatzioni istitutzionali contivigiada de su Servìtziu linguìsticu sardu comunali.
Is punnas de su folleddu funt a su mancu tres:

  1. afortiai sa comunicatzioni de su Comunu, po chi is citadinus siant sèmpiri informaus de is fainas de s'Amministratzioni comunali e de is iscadèntzias prus de importu po issus;
  2. giai boxi fintzas a is citadinus arriunius in forma assotziada po informai de is fainas de is assòtzius presentis in Biddobrana;
  3. giai visibilidadi pùblica e ufitziali a su sardu, lìngua ancora bia e biatza in sa comunidadi nosta, ma fueddada su prus me in situatzionis de comunicatzioni informalis (cun is amigus, in famìllia e sighendi a nai) e pagu me in is cuntestus ufitzialis.

Creeus, aici, de ammelliorai sa trasparèntzia de su fai de ònnia dii de s'Amministratzioni e de dd'acostiri de prus a is biddobranesus, intrendi - chi ddu bolint - inderetura in domu insoru. Difatis, Novas biddobranesas fait a dd'arriciri cun un'e-mail: bastat a ddu pediri mandendi una punta de billetu eletrònicu a s'indiritzu linguasarda@comune.villaurbana.or.it, iscriendi su nòmini e su sangunau e “bollu arriciri Novas biddobranesas”.

In prus, pentzaus de fai cosa agradèssia e pretzisa lassendi logu a informatzionis chi arriguardant fainas e initziativas de is assòtzius biddobranesus.
Infinis, sa chistioni de sa lìngua sarda: ndi depeus torrai a essi meris in ònnia logu e in cali si siat situatzioni, non candu chistionaus cun is amigus, cun sa genti chi connosceus o in famìllia nosta feti, ma fintzas me in is localis e ufìtzius pùblicus, incummentzendi de su Comunu. Teneus sa cuscièntzia ca, chi est berus ca seus abituaus a chistionai in sardu, arresceus unu pagheddu candu ddu ligeus e dificultadis mannas nascint po dd'iscriri.
Est po cussu chi custu folleddu at a bessiri iscritu in sardu: est una manera po torrai a pigai cunfiàntzia, a pagu a pagu, cun sa lìngua nosta, ligendidda puru e non chistionendidda o ascurtendidda feti.

Documenti allegati

Documenti allegati
Titolo  Formato Peso
Novas n.1 Formato pdf 1451 kb
torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto